Privacy Statement

Wat is ons beleid?

Jouw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten omtrent de privacy van jouw gegevens te beschermen en te waarborgen. We willen transparant zijn over de gegevens die we verzamelen, verwerken en hoe we deze gebruiken.

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

DPO Consultancy B.V., gevestigd aan de Australiëlaan 12a, 5232 BB te ‘s-Hertogenbosch is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die DPOC verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

DPOC verzamelt en verwerkt de gegevens die jij invult als je solliciteert via https://www.werkenbij.dpoconsultancy.com, zoals je naam, adres en geboortedatum. DPOC verzamelt en verwerkt ook gegevens die jij in het kader van de sollicitatie verstrekt door middel van persoonlijke contacten, via telefoongesprekken en/of e-mail met medewerkers van DPOC. Ook kunnen wij jouw gegevens ontvangen van een externe partij, zoals een recruiter.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor worden die gebruikt?

DPOC verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Hieronder vind je doorgaans de persoonsgegevens die we van je verzamelen en gebruiken per doel.

Voor het in behandeling nemen van je sollicitatie

Wanneer je bij DPOC solliciteert zullen de door jou verstrekte gegevens met jouw toestemming verzameld en verwerkt worden. Hieronder valt het beoordelen van jouw sollicitatie in relatie tot de functie. Hiervoor hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Opleiding;
 • Werkervaring;
 • Informatie uit jouw CV;
 • Jouw foto (indien je deze meestuurt);
 • Jouw motivatie om bij ons te komen werken;
 • Of je al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning beschikt (indien van toepassing);
 • Andere persoonlijke gegevens die je aan ons vertrekt in het kader van jouw sollicitatie; en
 • Andere gegevens die verwerkt moeten worden op basis van wet- en regelgeving.

Voor toekomstige vacatures

Als je toestemming aan ons hebt gegeven, kunnen we jouw gegevens opnemen in ons systeem, zodat wij jouw kunnen benaderen voor passende functies in de toekomst. Wij verwerken hiervoor jouw:

 • Voornaam;
 • Achternaam; en
 • E-mailadres.

Analyse en marktonderzoek

Wij kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor het doen van marktonderzoek, ter verbetering van ons werving- en selectieproces. Het gaat hierbij om de gegevens die hierboven worden genoemd. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken om inzicht te krijgen in ons recruitment- en sollicitatieproces.

Wat doen wij niet met jouw gegevens?

DPOC verzamelt en verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over sollicitanten (zoals gegevens over gezondheid, over ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging etc.).

DPOC maakt tijdens de sollicitatieprocedure geen gebruik van zogenaamde ‘geautomatiseerde besluitvorming’ (beslissingen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking).

Met wie kunnen jouw gegevens worden gedeeld?

Bij DPOC hebben een beperkt aantal medewerkers toegang tot jouw gegevens. Het gaat hierbij om HR-medewerkers, alsook jouw mogelijke leidinggevende en gesprekspartners.

DPOC maakt verder gebruik van andere partijen (derden-dienstverleners) voor het verlenen van haar diensten, dit doen de derde partijen in de hoedanigheid van verwerker voor DPOC. DPOC heeft de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat de gegevens uitsluitend door de doeleinden, zoals vermeld in de Privacyverklaring, worden verwerkt.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier met de nodige technische en organisatorische maatregelen.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

DPOC neemt de nodige maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch vlak. Wij werken samen met een gespecialiseerde IT partner aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door DPOC bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je ons toestemming geeft om jouw gegevens langer te bewaren, dan worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Op het moment je in dienst komt bij DPOC worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier en worden jouw gegevens verwerkt conform het interne DPOC privacybeleid.

Wat zijn de rechten waarop jij je kunt beroepen?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In deze privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.

Recht op rectificatie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen.

Recht om vergeten te worden

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Dit is niet van toepassing. DPOC maakt geen gebruik van beslissingen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met ons op via: info@dpoconsultancy.nl. Maar je hebt ook het recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht om toestemming in te trekken

Je kunt op ieder moment jouw toestemming intrekken voor verwerkingsactiviteiten met betrekking tot je sollicitatie. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat het intrekken van jouw toestemming geen terugwerkende kracht heeft.

Waar kun je je vragen stellen en verzoeken heen sturen?

Voor vragen over deze privacyverklaring of over de manier waarop DPOC met de persoonsgegevens omgaat die jij ons verstrekt in het kader van jouw sollicitatie, kun je contact met ons opnemen via: info@dpoconsultancy.nl of door te bellen naar 085-0711080. Om deze privacyverklaring actueel te houden, moeten wij dit van tijd tot tijd aanpassen. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op de website https://www.werkenbij.dpoconsultancy.com. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2022.

Bekijk hier meer informatie over de algemene Privacyverklaring en de Cookieverklaring van DPO Consultancy.